Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


html:zoznamy

Zoznamy

Niektoré údaje zverejnené na HTML stránke je dobre umiestniť do zoznamu, v takomto prípade pri tvorbe webu máme na výber z dvoch hlavných kategórii, číslovaný a neočíslovaný zoznam. Jednotlivé zoznamy môžeme kombinovať a vytvárať aj vnorené zoznamy.

Neočíslovaný zoznam (UL)

Nečíslovaný zoznam , značka UL (Unordered List) je zoznam tvorený napríklad odrážkami. Najjednoduchší zoznam tvorí párová značka UL označujúca začiatok a koniec zoznamu a potom pre každý prvok zoznamu značka LI.

Zoznam farieb:
<UL>
  <LI>Cervena
  <LI>Zelena
  <LI>Zlta
</UL>

Úpravou atribútu TYPE docielime zmenu predvoleného typu odrážky, požiť môžeme jeden z týchto typov:

 • DISC - plné koliesko
 • SQUARE - štvorec
 • CIRCLE - kruh
<UL type="square">
  <LI>Cervena
  <LI>Zelena
  <LI>Zlta
</UL>

Číslovaný zoznam (OL)

Ďalší použiteľný typ zoznamu je číslovaný zoznam skladajúci sa zo značky OL (Ordered List) a jednotlivé položky sa zapisú opäť do značky LI.

Zoznam farieb:
<OL>
  <LI>Cervena
  <LI>Zelena
  <LI>Zlta
</OL>

Aj pri tejto značke sa zmenou hodnoty atribútu TYPE zmení typ číslovania:

 • 1 - arabské číslice
 • a - malé písmena abecedy
 • A - veľké písmena abecedy
 • i - malé rímske číslice
 • I - veľké rímske číslice

Príklad zobrazenia číslovaného zoznamu:

Zoznam farieb:
<OL type="i">
  <LI>Cervena
  <LI>Zelena
  <LI>Zlta
</OL>

U značky OL môžeme použiť ešte jeden atribút a to START ktorým zmeníme začiatok číslovania.

Zoznam farieb:
<OL type="i" start=3>
  <LI>Cervena
  <LI>Zelena
  <LI>Zlta
</OL>

Vnorené zoznamy

Jednotlivé zoznamy môžete aj vnoriť jeden do druhého. Vtedy nastáva vetvenie zoznamu podľa rôznych kritérií. Ukážeme si to na následujúcom príklade:

<UL>
 <LI>Vedenie:
   <UL>
    <LI>Jozef Andrassy
    <LI>Gregor Tajovsky
   </UL>
 <LI>Pracujuci:
   <UL>
    <LI>Milan Zahorsky
    <LI>Teodora Televizna
    <LI>Karl Marx
   </UL>
</UL>

Zoznam definícií

Špecialitou v zoznamoch je zoznam definícií, výsledný súbor vyzerá presne ako zoznam definícií v rôznych knihách, alebo (diplomových) prácach. Používa sa na objasnenie neznámych pojmov.

<dl>
 <dt>SK
  <dd>Slovenská Republika
 
 <dt>CZ
  <dd>Česká Republika
</dl> 

Úloha

 1. Vytvorte číslovaný zoznam arabskými číslami 10 svojich najobľúbenejších jedál.
 2. Vytvorte zoznam malými písmenami abecedy 10 obľúbených hercov, u najobľúbenejšieho herca vytvorte vnorený zoznam jeho filmografie nečíslovaným zoznamom a u ostatných hercov vnorený zoznam iba 5 filmov. 1)
 3. Vytvorte zoznam krajín EU veľkými rímskymi číslicami, zoradte ho abecedne.
 4. Vytvorte zoznam definícíi 5 latínskych slov podľa vlastného výberu zo zhodnej kategórie (napr. kultúra, stavebníctvo, počítače, medicína, …), môžete využiť aj Wikipédiu
 5. Každú časť úlohy zoradte pod samostatný nadpis (hlavičku) a stručne popíšte jej obsah minimálne dvoma vetami, môžete použiť aj formátovanie textu, ktoré už ovládate z predchádzajúcich úloh.
 6. Úlohu odovzdajte najneskôr do 12:00 formou odoslaného zabaleného súboru vo formáte ZIP s menom v tvare: zoznam-vasemeno.zip na ftp://server/incoming
 7. :!: Nezabúdajte dodržiavať štruktúru HTML súboru.
, , , , , , ,
1)
Zoznam filmografie nájdete napríklad na www.csfd.cz a www.fdb.cz alebo na www.imdb.com
html/zoznamy.txt · Posledná úprava: 2024/02/16 17:38 od 127.0.0.1