Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


html:formatovanie_textu

Formátovanie textu

V tejto kapitole sa budeme zaoberať formátovánim textu, teda všetkým čo sa nachádza pod párovou značkou <BODY>. Z predchádzajúcej kapitoly vieme, že základ dokumentu HTML tvorí:

index.html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
  <head>
   <title>Toto je nadpis okna</title>
  </head>
  <body>
   Toto sa zobrazi
  </body>
</html>

Preto v ďalších príkladoch pre zjednodušenie už budeme uvádzať iba to, čo sa nachádza medzi párovou značkou <BODY> a </BODY>.

Hlavička

Hlavička je párová značka označujúca určitý nadpis alebo podnadpis textu. Hlavičku označuje 6 značiek, odstupňovaných o jednú podúroveň <H1><H6>. <H1> je hlavná a najväčšia hlavička, hlavička <H2> je jej podnadpis, čiže nadpis druhej úrovne. <H3> je podnadpis tretej úrovňe a je to podnadpis pre hlavičku <H2> a tak ďalej. Ako príklad si uvedieme následujúci text.

<H1>Môj život</H1>
 Ako som sa narodil, kde som sa narodil.
 
 <H2>Aké som mal detstvo</H2>
 Ako sme ako deti šantili a vystrájali.
 
 <H2>Ako som študoval</H2>
 Stručne o tom, ako som začal študovať.
 
  <H3>Stredná škola</H3>
  Ako to bolo so mnou na strednej napíšem tu.
 
  <H3>Vysoká škola</H3>
  Ako som vyštudoval vysokú zase napíšem tu.
 
 <H2>Ako budem pracovať?</H2>
 O svojich plánoch po škole budem písať zasa tu.

Ak to náhodou ešte niekomu nedošlo, tak v princípe je to podobné ako nadpisy a podnadpisy vo Worde, alebo v OpenOffice, pokiaľ ich viete používať tam, budete ich vedieť aj tu. :-)

Odstavec a nový riadok

Zaujímavosťou, na ktorú ste už aj vlastnými pokusmi prišli to, že pokiaľ text rozdelíte tak, aby jeho časť začínala na novom riadku (čiže vložíte medzi text enter) tak vo výsledku to internetové prehliadače takto nezobrazia.

Tento príklad

Tento text som chcel rozdeliť tak,
že som vložil "ENTER".

sa zobrazí ako:

Tento text som chcel rozdeliť tak, že som vložil “ENTER”.

Ale pokiaľ na rozdelenie textu použijeme nepárovú značku <BR> výsledok bude takýto:

Príklad:

Tento text som chcel rozdeliť tak,<br>že som vložil "ENTER".

sa zobrazí ako:

Tento text som chcel rozdeliť tak,
že som vložil “ENTER”.

Odstavec

Odstavec je niekoľko súvislých viet tvoriacich určitý celom. V knihách a časopisoch sa zvyčajne prejavuje odsadením prvého priadku a medzerou medzi posledným riadkom predchádzajúceho odstavca a prvého riadku nasledujúceho odstavca. V HTML jazyku odstavce oddeľujeme párovou značkou <P>.

<h1>Moje detstvo</h1>
 <p>Obsahom bude 10 viet o detstve pred nástupom do školy.</p>
 <p>Nasleduje ďalší odstavec o detstve počas ZŠ.</p>
<h1>Základná škola</h1>

<span>

Základne formátovanie textu

Základné značky pre formátovanie textu v následujúcej tabuľke, značky sú umiestnené vedľa seba podľa ich podobnosti. Ľavé značky sú také, ktorých význam je vždy rovnaký, teda ak je to značke pre tučné písmo, vždy bude tučné. V pravom stĺpci sa nachádzajú značky, ktoré sa štandardne prejavujú rovnako ako tie v ľavo, ale v niektorých prípadoch sa môžu zobrazovať odlišne.

Značka Názov Popis Značka Názov Popis
<b> bold Tučné písmo <strong> strong Zvýraznenie dôležitého slova (vety) tučné
<i> italic Kurzíva <em> Zvýraznenie dôležitého slova (vety) kurzívou
<u> underline Podčiarknuté písmo <ins> inserted Vložený text, vykresľuje sa podčiarknuté
<strike> strike Preškrtnuté písmo <del> deleted Odstránený text, vykresľuje sa preškrtnutý

Príklad použitia:

nasleduje <b>tučný</b> text<br>
a teraz <u>podčiarknutý</u> text<br>
a kombinácia <b><u>oboch</u></b> značiek
nasleduje tučnýtext
a teraz podčiarknutý text
a kombinácia oboch značiek

Pri kombinácii dvoch alebo viacerých značiek nezabúdajte tak, ako v predchádzajúcom príklade ich uzatvárať od poslednej zvolenej značky, aby sa uzatváranie značiek nekrižovalo. Pokiaľ, ako v príklade, otvárame najprv tučne a potom podčiarknuté písmo, uzatvárame ich od konca, najprv podčiarknuté a tak tučné písmo.

Ďalšou kategóriou sú značky, ktoré menia trošku viac text.

Značka Názov Popis
<big> big Zväčšenie písma o jeden stupeň
<small> small Zmenšenie písma o jeden stupeň
<kbd> keyboard Zápis klávesnice, vykresľuje sa neproporcionálnym písmom
<blink> Blikajúci text (nezobrazuje Internet Explorer)
<sub> subscript Dolný index
<sup> superscript Horný index

Príklad:

Chemicka značka vody je H<sub>2</sub>O<br>
Obsah štvorca je s = a<sup>2</sup><br>
Stlačte <kbd>CTRL+ALT+DEL</kbd>
Chemicka značka vody je H2O
Obsah štvorca je s = a2
Stlačte CTRL+ALT+DEL

Písanie výrazov a vzorcov

Pri písaní matematických a fyzikálnych vzorcov je potrebné dodržiavať niektoré elementárne typografické pravidlá.

 • značky meracích jednotiek a ich predpôn, značky chemických prvkov a chemické vzorce píšeme štandardným (stojatým písmom), bez ohľadu na písanie ostatného textu,
 • názvy meracích jednotiek sa píšu malými začiatočnými písmenami, pokiaľ nie sú na začiatku vety,
 • pri značkách jednotiek sa nepoužívajú hranaté zátvorky,
 • značky jednotiek sa v prípade potreby dávajú do okrúhlych zátvoriek, napr. v diagramoch, v hlavičkách tabuliek, pri rovniciach a pod.,
 • hranatá zátvorka sa používa na zápis všeobecného symbolu jednotky určitej veličiny, je to značka tejto veličiny v hranatej zátvorke, napr. jednotka sily [F] (písmeno ef), [F] = m . kg . S-2 = N (newton),
 • názvy jednotiek odvodených od vlastných mien sú vždy mužského rodu (henry, tesla),
 • značka jednotky sa od číselnej hodnoty oddeľuje medzerou, pričom značka násobenia sa neuvádza,
 • premenné a značky fyzikálnych veličín sa píšu zásadne italikou (kurzívou): napr. rovnice, hmotnosť, el. napätie, Reynoldsovo číslo,
 • typ písma indexov sa riadi podobnými zásadami, aké platia pri tlači značiek veličín a čísel,
 • kurzívou sa píšu len indexy, ktoré sú symbolmi fyzikálnych veličín,
 • funkcie a značky s pevne určeným významom píšeme štandardným (stojatým písmom),
 • pomocné symboly (, ), <, », [, J, {, }, l, a pod. sa nikdy nepíšu kurzívou,
 • názvy bodov sa spravidla píšu bezserifovým písmom (Helvetica, Arial): bod C, vrchol V,
 • súčiny majú špeciálne symboly,
 • číslo sa zapisuje s desatinnou čiarkou. Pred a za desatinnú čiarku sa medzera nedáva,
 • tisíce a milióny sa oddeľujú nezlomiteľnými medzerami (v MS Wordu: Ctrl+Shift+Space, v OO Writeru: Ctrl+Space),
 • v zozname majú byť desatinné čiarky pod sebou.

Úloha

 1. Napíšte svoj beletrizovaný životopis aspoň na 500 slov
 2. Rozdelte ho aspoň do troch kapitol, každá kapitola bude mať vlastný nadpis (hlavičku) prvej úrovne (napríklad: Detstvo, Základná škola, Stredná škola) (aspoň 5x)
 3. Text rozumne trieďte do odstavcov
 4. Všetky mena osôb napíšte tučným písmom (aspoň 10x)
 5. Názvy miest, obcí, riek, alebo iných neživých predmetov podčiarknite (aspoň 5x)
 6. Čísla napíšte kurzívou (aspoň 5x)
 7. Svoje meno píšte kurzívou i tučným písmom zároveň (aspoň 2x)
 8. Zvyšok formátujte podľa vlastného uváženia, nebojte sa experimentovať :-)
 9. Úlohu odovzdajte najneskôr do 12:00 formou odoslaného zabaleného súboru vo formáte ZIP s menom v tvare: zivotopis-vasepriezvisko.zip na ftp://server/incoming
 10. :!: Nezabúdajte dodržiavať štruktúru HTML súboru.
html/formatovanie_textu.txt · Posledná úprava: 2024/02/16 17:38 od 127.0.0.1