Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


ze:zakladne_elektrotechnicke_suciastky

Súčiastky a ich schematické značky

Feritová anténa

 feritova anténa používa sa takmer vo všetkých rádioprijímačoch určených pre príjem stredných a dlhých rádiových vĺn. Má dve vinutia, dlhšie je použité pre ladený obvod, kratšie vinutie je väzobné pre pripojenie nasledujúcich obvodov.

Kondenzátor

 kondenzátor  elektrolytický kondenzátor je jedným zo základných prvkov v elektrotechnike. Kondenzátor môže uchovávať elektrický náboj, jeho základnou vlastnosťou je kapacita. Jednotkou kapacity je FARAD (F), menšie jednotky mikrofarad (l μF = 0,000 001 F), nanofarad (1 nF = 0,00 l PF) a pikofarad (1 pF = 0,00 l nF). Ak nie je u kondenzátora napísaná jednotka, je kapacita udaná v pF.

Otočný kondenzátor

 otočný kondenzátor skladá sa z rady pevných a radu otočných kovových dosiek, ktorých prekrytím sa kapacita menia. Používa sa v rádioprijímačoch ako ladiaci prvok.

Odpor

 rezistor správne nazývaný rezistor - je základný prvok v elektrotechnike. Jeho vlastnosťou je elektrický odpor, základnou jednotkou odporu je 1 Ohm (Ω). Väčšie jednotky kiloohm (kΩ ), megaóhm (MΩ). Príklad skráteného označenia: 2k2 = 2,2 kΩ = 2 200 Ω; 100 = 100 Ω; M 47 = 0, 47 MΩ = 470000 Ω= 470 kΩ

Potenciometer

 potenciometerje premenný odpor . Na kruhovej doštičke je nanesený odporový materiál, po ktorom sa pri otáčaní hriadeľky pohybuje vodivý jazdec. Tak sa dá veľkosť odporu medzi koncami a jazdcom potenciometra plynule meniť.

Dióda

 dióda je polovodičový prvok s dvoma elektródami, ktorého základnou vlastnosťou je vodivosť prúdu len v jednom smere podľa polarity zdroja. Smer prietoku prúdu od kladného pólu smerom k zápornému ukazuje šípka na schematickej značke.

Reproduktor

 reproduktorje elektronická súčiastka umožňujúca meniť energiu elektrickú v akustickú - zvuk. V stavebnici používame dynamický reproduktor, v ktorom sa cievka z tenkého drôtu pohybuje v magnetickom poli trvalého magnetu. Cievka je mechanicky spojená s papierovou membránou, ktorej pohybom vzniká výsledný zvuk.

Slúchadlo

 slúchadlo pracuje na podobnom princípe ako reproduktor, ale cievka je pevne - navinutá okolo magnetu a pri prietoku prúdu priťahuje kovovú membránu. Pohybom membrány vzniká zvuk.

Uhlíkový mikrofón

 mikrofón je prvok s ktorého pomocou meníme zvuk na elektrický signál. Tento typ mikrofónu funguje ako premenný odpor, ktorého veľkosť sa mení v rytme dopadu zvukových vĺn na membránu.

Tlačidlo

 tlačítko používame ako jednoduchý spínač alebo kľúč k nácviku Morseovej abecedy. Stlačením tlačidla dôjde k zapnutiu vnútorného kontaktu a prepojenie výstupných svoriek (pružín). Po uvoľnení tlaku kontakty tlačidla ihneď rozpínajú.

Prepínač

 prepínač má podobnú funkciu ako tlačidlo, má však vyvedené kontakty pre obe polohy a zotrváva pevne v jednej z dvoch polôh, do ktorej je posunutá páčku. Používajú sa tiež ako vypínače pre batériu - potom ostáva jeden z kontaktov nevyužitý.

Indikátor

 indikátor je malý merací prístroj pracujúci na podobnom princípe, ako reproduktor. Cievka je však vyrobená ako otočná okolo magnetu a je na ňu pripevnená ľahká ručička. Prechodom elektrického prúdu cievkou sa ručička vychýli úmerná veľkosti pretekajúceho prúdu.

Žiarovka

 žiarovka je súčiastka, ktorá mení elektrickú energiu na svetelnú. Prechodom elektrického prúdu tenkým volfrámovým vláknom sa vlákno rozžeraví na vysokú teplotu a vydáva intenzívne svetlo.

Svetelná dióda

 svetelná dióda je polovodičový prvok u ktorého dochádza vplyvom prechodu elektrického prúdu polovodičovým prechodom ku svetelnému žiareniu, ktoré vzniká v oblasti prechodu P-N. Princíp svitu je teda fyzikálne celkom iný než pri žiarovke. Svetelná dióda sa používa na signalizáciou. V literatúre býva nazývaná aj ako LED dióda.

Tlmivka

 tlmivka je vyrobená z veľa závitov, veľmi tenkého izolovaného vodiča navinutých na tuhej kostre. Používa sa ako zábrana prechodu striedavého prúdu, pri ktorom sa chová ako veľký odpor.

Transformátor

 transformátor je elektrotechnická súčiastka, ktorá obsahuje dvojaké vinutie zložené z veľkého počtu závitov tenkého vodiča, navinutého na spoločnom cievkovom teliesku s jadrom zloženým z transformátorových plechov. Obe vinutia majú spravidla rôzne počty závitov a sú označované ako primárne (I.) alebo sekundárne (II.)vinutie. Transformátor sa používa ako člen pre galvanické oddelenie dvoch častí obvodu, k prispôsobeniu impedancie tranzistorov a reproduktorov alebo pre transformáciu (zmenu) striedavých napätí alebo prúdu na iné hodnoty.

Tranzistor

 tranzistorNPN  tranzistorPNP je polovodičový prvok sa troma elektródami: kolektorom (C), emitorom (E) a bázou (B). Ako polovodiče sa používajú kremík alebo germánium. Podľa vodivosti polovodičových prechodov spoznáme v stavebnici dva typy tranzistorov: NPN šípka emitora vedie smerom von (NPN šípka ven) a PNP (šípka dovnútra). Tranzistory používame ako zosilňovače prúdu. Pre názornosť používame obidva značky tranzistorov, s ktorými sa môžete v praxi stretnúť.

Batéria

 batéria, tdroj slúži ako zdroj elektrická energia pre všetky zapojenia v stavebnici. Používame dva typy batérií: plochú batériu s napätím 9 V, a dva tužkové uhlíkové batérie 1,5 V zapojené sériovo.(3 V). V schémach nie sú batérie označené, označujeme iba pripájacie svorky a použité napätie s polaritou.

Fotorezistor

 fotorezistor je elektrotechnická súčiastka, ktorá mení svoj odpor s množstvom svetla dopadajúcim na jeho čelnú plochu. Je vyrobený z polovodiča sírnika kademnatého (CdS). V tme je odpor fotoodporu veľmi vysoký, s rastúcim osvetlením odpor klesá.

Tyristor

 tyristor je polovodičový prvok s troma elektródami, ktorý sa používa ako elektronický spínač, alebo riadený usmerňovač. Pracuje ako polovodičová dióda, ktorá však začína viesť elektrický prúd v priepustnom smere medzi anódou a katódou až po pripojení kladného riadiaceho napätia medzi riadiacou elektródou (G) a katódou tyristora.

Operačný zosilňovač

 operačný zosilňovač je moderný mikroelektronický prvok pracujúci ako jednosmerný alebo striedavý zosilňovač umožňujúci značnú miniaturizáciu zariadení. Súčiastka má 5 hlavných vývodov: výstup, 2 vývody pre napájanie a 2 výstupné vývody. Jeden zo vstupov je označení znamienkom – (invertujúci vstup), druhý znamienkom + (neinvertujúci vstup). Pretože operačný zosilňovač bez vonkajších prvkov má teoreticky nekonečné zosilnenie, zapája sa vždy spätná väzba z výstupu na niektorý zo vstupov. Okrem toho je spravidla potrebné zabezpečiť, aby ten zo vstupov, ktorý není v danom zapojení využitý, bol pripojený na úroveň polovice napájacieho napätia. K tomu slúži dvojica odporov nakreslená v schematickej značke.

Relé

 relé je elektronická súčiastka pracujúca ako napätím ovládaný prepínač. Cievka navinutá na kovovom jadre vytvára pri prechode prúdu silné magnetické pole, ktoré priťahuje kotvičku relé s kontaktami. Relé má jeden kontakt kľudový (je zopnutý v kľude bez napätia na cievke relé) a jeden pracovný kontakt (je zopnutý pri prechode prúdu cievkou relé). Kontakty relé sú pri všetkých zapojeniach kreslene v kľudovej polohe.

ze/zakladne_elektrotechnicke_suciastky.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)