Warning: Declaration of action_plugin_sidebar::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /data/web/virtuals/84037/virtual/www/subdom/wiki/lib/plugins/sidebar/action.php on line 132
Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov praktického vyučovania [Učebnica]

Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


klasifikacia_odbornych_vyucovacich_predmetov_praktickeho_vyucovania

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

klasifikacia_odbornych_vyucovacich_predmetov_praktickeho_vyucovania [2016/07/28 16:07] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov praktického vyučovania ======
 +
 +//​Následujúci text je citovaný z Metodického pokynu č. 8/2009-R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.//
 +
 +Predmety praktického vyučovania majú charakter praktickej činnosti. Praktické vyučovanie sa vykonáva v týchto hlavných formách: odborný výcvik, odborná alebo umelecká prax, praktické cvičenie. ) Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch s prevahou praktického zamerania sa v súlade s požiadavkami výkonových štandardov,​ obsahových štandardov,​ učebných osnov stanovených v školských vzdelávacích programoch hodnotí:
 +
 +  - vzťah k práci a k praktickým činnostiam,​
 +  - osvojenie praktických zručností a návykov, zvládnutie účelných spôsobov práce,
 +  - schopnosť spolupracovať pri riešení úloh,
 +  - využitie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach,​
 +  - aktivita, samostatnosť,​ tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach,​ talent,
 +  - kvalita výsledkov činností,
 +  - organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku,
 +  - dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie,
 +  - dodržiavanie stanovených termínov,
 +  - hospodárne využívanie surovín, materiálov,​ energie, prekonávanie prekážok v práci,
 +  - obsluha a údržba výrobných alebo laboratórnych zariadení a pomôcok, nástrojov, náradia a meradiel.
 +
  
klasifikacia_odbornych_vyucovacich_predmetov_praktickeho_vyucovania.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)