Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


klasifikacia_odbornych_vyucovacich_predmetov_praktickeho_vyucovania

Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov praktického vyučovania

Následujúci text je citovaný z Metodického pokynu č. 8/2009-R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.

Predmety praktického vyučovania majú charakter praktickej činnosti. Praktické vyučovanie sa vykonáva v týchto hlavných formách: odborný výcvik, odborná alebo umelecká prax, praktické cvičenie. ) Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch s prevahou praktického zamerania sa v súlade s požiadavkami výkonových štandardov, obsahových štandardov, učebných osnov stanovených v školských vzdelávacích programoch hodnotí:

 1. vzťah k práci a k praktickým činnostiam,
 2. osvojenie praktických zručností a návykov, zvládnutie účelných spôsobov práce,
 3. schopnosť spolupracovať pri riešení úloh,
 4. využitie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach,
 5. aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, talent,
 6. kvalita výsledkov činností,
 7. organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku,
 8. dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie,
 9. dodržiavanie stanovených termínov,
 10. hospodárne využívanie surovín, materiálov, energie, prekonávanie prekážok v práci,
 11. obsluha a údržba výrobných alebo laboratórnych zariadení a pomôcok, nástrojov, náradia a meradiel.
klasifikacia_odbornych_vyucovacich_predmetov_praktickeho_vyucovania.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)